Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez BestClinic.pl. Niniejszy dokument zawiera Warunki użytkowania (zwane dalej “Umową”) i stanowi umowę prawną między odwiedzającym/użytkownikiem (zwanym dalej “Użytkownikiem”) tej witryny a BestClinic.pl (zwaną dalej “BestClinic”).

Jako warunek poprzedzający możliwość korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek narzędzi, funkcji i informacji na tej stronie, użytkownik musi przeczytać, zrozumieć i wyrazić zgodę na przestrzeganie każdego z warunków zawartych w niniejszej umowie. Jednakże przez sam fakt dostępu do funkcji i narzędzi tej witryny lub przeglądania jakichkolwiek informacji, tekstu lub grafiki, uznaje się, że użytkownik już przeczytał, zrozumiał i zgodził się na związanie niniejszą umową. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, musi natychmiast opuścić tę stronę i zaprzestać korzystania z narzędzi, funkcji i informacji tutaj udostępnionych.

BestClinic zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszej umowy bez powiadomienia użytkowników. W związku z tym za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny, jest odpowiedzialny za sprawdzenie niniejszej umowy pod kątem wszelkich aktualizacji, modyfikacji, zmian i poprawek, do których użytkownik jest automatycznie zobowiązany.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z informacji, usług i narzędzi dostępnych na stronie wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.

Cel tej strony i ograniczenie odpowiedzialności

BestClinic to strona internetowa służąca do wyszukiwania i porównywania szpitali, klinik i indywidualnych lekarzy (“dostawców usług medycznych”) z całego świata oraz łączenia użytkowników z tymi dostawcami usług medycznych w zakresie usług takich jak zabiegi / procedury medyczne, kosmetyczne i dentystyczne. Użytkownicy mogą kontaktować się z wieloma dostawcami usług medycznych zgodnie ze swoimi potrzebami, a dostawcy usług medycznych otrzymują platformę do promowania swoich usług wśród użytkowników.

BestClinic, za pośrednictwem tej strony, zapewnia jedynie ogólne informacje, dane i statystyki dotyczące turystyki medycznej, opieki zdrowotnej i usług medycznych dostępnych na całym świecie, bezpośrednio od dostawców usług medycznych lub poprzez prosty proces wyszukiwania informacji, danych i statystyk, które są już dostępne na stronie internetowej dostawcy usług medycznych. BestClinic nie zatrudnia żadnego dostawcy usług medycznych i zaleca użytkownikom przeprowadzenie własnych badań/weryfikacji przed nawiązaniem bezpośredniego kontaktu z dostawcami usług medycznych.

BestClinic dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim użytkownikom aktualne informacje, dane i statystyki dotyczące turystyki medycznej. Jednakże treść niniejszej strony internetowej niekoniecznie została sprawdzona lub przygotowana przez specjalistów medycznych i nie ma na celu zastąpienia porady uzyskanej od zarejestrowanego specjalisty medycznego. Żadne informacje, dane ani statystyki zawarte na tej stronie nie mogą być wykorzystywane do samodzielnego diagnozowania lub leczenia problemów zdrowotnych lub chorób. BestClinic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które okażą się niedokładne, niekompletne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd.

BestClinic nie zapewnia opieki zdrowotnej ani usług medycznych. Nie wydaje żadnych osobistych opinii ani porad medycznych dotyczących kwalifikowalności użytkowników do jakiegokolwiek leczenia lub usługi medycznej lub zdrowotnej. BestClinic nie gwarantuje dokładności ogólnych informacji, statystyk i danych znajdujących się na tej stronie, a ponadto nie gwarantuje istnienia, kwalifikacji, jakości usług ani kompetencji żadnego z dostawców opieki zdrowotnej lub usług medycznych wymienionych na tej stronie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie własnych badań dotyczących istnienia, kwalifikacji, jakości usług lub kompetencji któregokolwiek z wymienionych dostawców opieki zdrowotnej lub usług medycznych oraz za weryfikację wszelkich informacji, danych lub statystyk dotyczących branży turystyki medycznej. Użytkownik zwolni BestClinic z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub obrażenia, które mogły zostać poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, która mogła otrzymać informacje od tego Użytkownika dotyczące jakichkolwiek informacji, danych lub statystyk opublikowanych na tej stronie lub za jakąkolwiek usługę lub leczenie uzyskane od wymienionego tutaj dostawcy usług zdrowotnych lub medycznych. BestClinic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi zdrowotne lub medyczne lub leczenie, które Użytkownik może otrzymać od jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub firmy wymienionej na tej stronie.

Usługi nie są świadczone

 1. BestClinic nie zatrudnia specjalistów medycznych i nie będzie omawiać ani doradzać w sprawach związanych z leczeniem z użytkownikami lub dostawcami usług medycznych.
 2. BestClinic nie bierze udziału w żadnych transakcjach między użytkownikami a dostawcami usług medycznych korzystającymi z witryny. Odpowiedzialność za zarządzanie wizytami i świadczenie odpowiednich usług spoczywa wyłącznie na danym dostawcy usług medycznych.
 3. BestClinic nie może kontrolować informacji dostarczanych przez dostawców usług medycznych lub informacji uzyskanych przez BestClinic w Internecie i udostępnionych na stronie internetowej. BestClinic nie gwarantuje ani nie popiera autentyczności, jakości, bezpieczeństwa lub legalności jakiegokolwiek Dostawcy Medycznego lub usług świadczonych lub rzekomo świadczonych przez jakiegokolwiek Dostawcę Medycznego, dokładności jakiejkolwiek listy lub jakichkolwiek danych Dostawców Medycznych lub zdolności jakiegokolwiek Dostawcy Medycznego do realizacji jakiejkolwiek transakcji.

Świadczone usługi

 1. BestClinic to strona internetowa dla użytkowników poszukujących dostępu do usług medycznych świadczonych przez dostawców usług medycznych zlokalizowanych na całym świecie. BestClinic ułatwia połączenie między użytkownikami a dostawcami usług medycznych za pośrednictwem swojej strony internetowej lub dedykowanego wsparcia dla pacjentów.
 2. BestClinic gromadzi informacje od dostawców usług medycznych na całym świecie na temat ich placówek i usług, a także z dużej liczby publicznie dostępnych stron internetowych. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych informacji na stronie internetowej, a informacje te mają po prostu pomóc w podjęciu decyzji o wyborze dostawcy usług medycznych. Wybierając dostawcę usług medycznych, BestClinic ułatwi kontakt między użytkownikiem a dostawcą usług medycznych, przekazując informacje użytkownika do dostawcy usług medycznych (“Usługa strony internetowej”) lub przekazując użytkownikowi dane kontaktowe dostawcy usług medycznych. BestClinic zaproponuje alternatywnych dostawców usług medycznych oferujących te same usługi w tej samej lokalizacji. Jeśli użytkownik zechce również omówić to z nimi, BestClinic przekaże informacje o użytkowniku sugerowanym dostawcom usług medycznych.
 3. Użytkownicy mogą po prostu chcieć przeglądać Witrynę, aby zobaczyć, co BestClinic ma do zaoferowania. W takim przypadku tylko niektóre postanowienia niniejszych Warunków korzystania będą miały zastosowanie do korzystania z Witryny, a inne postanowienia nie będą miały znaczenia.

Zasady korzystania z witryny

Użytkownicy strony nie mogą :

 1. Naruszać prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, stanu lub kraju podczas odwiedzania naszej strony lub korzystania z jakiegokolwiek narzędzia dostępnego na tej stronie;
 2. Nękać lub hakować jakiegokolwiek użytkownika;
 3. Publikować żadnych informacji, wpisów, próśb, wpisów do księgi gości itp., które według wyłącznego i absolutnego uznania i opinii BestClinic mogą być uznane za obsceniczne, nieprzyzwoite, zniesławiające, obraźliwe lub nienawistne;
 4. Przesyłania wirusów na serwer, niezależnie od tego, czy wirus powoduje szkody dla BestClinic lub użytkowników BestClinic;
 5. Przekazywać, kraść lub w inny sposób uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek informacji, danych lub materiałów za pośrednictwem lub do tej Witryny, co może stanowić naruszenie jakiegokolwiek prawa lub regulacji w jakiejkolwiek jurysdykcji;
 6. Używać skryptów lub automatycznych robotów do uzyskiwania dostępu, kopiowania lub manipulowania treściami udostępnianymi na tej stronie;
 7. Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie przedstawiać swoje powiązania z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem;
 8. Umieszczać na tej stronie materiałów reklamowych lub treści promocyjnych własnych lub osób trzecich;
 9. Korzystać z witryny w jakikolwiek sposób w celu przerwania, uszkodzenia lub wyłączenia, przeciążenia lub zmiany witryny, w tym między innymi zalewania serwerów żądaniami;
 10. Próbować obchodzić, uszkadzać, odszyfrowywać, modyfikować lub w inny sposób ingerować w witrynę lub jakąkolwiek jej zawartość;
 11. Korzystania z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę w jakikolwiek sposób lub zakłócać korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek inną stronę.

Wszyscy użytkownicy tej witryny muszą być pełnoletni w swojej jurysdykcji lub kraju pochodzenia. Wszyscy użytkownicy, którzy nie są pełnoletni, muszą natychmiast opuścić witrynę i zaprzestać korzystania z narzędzi, funkcji i informacji udostępnianych na tej stronie, chyba że odwiedzający użytkownik jest pod nadzorem swojego rodzica lub opiekuna prawnego, w którym to przypadku rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za filtrowanie wszelkich nieodpowiednich treści na tej stronie.

BestClinic może publikować zasady, wytyczne lub polityki oprócz tych określonych w niniejszej Umowie. Gdy takie nowe lub dodatkowe dokumenty zostaną opublikowane, warunki te natychmiast staną się częścią niniejszej umowy i będą uważane za automatycznie wiążące dla użytkowników.

Ostrzeżenie

BestClinic nie może osobiście zweryfikować wszystkich świadczeniodawców opieki zdrowotnej, oferowanych usług i personelu medycznego wymienionego na tej stronie, pomimo dołożenia wszelkich starań, aby to zrobić. W związku z tym BestClinic nie ma wiedzy ani nie ponosi odpowiedzialności za istnienie, kwalifikacje, jakość usług lub kompetencje świadczeniodawców opieki zdrowotnej lub usług medycznych wymienionych na tej stronie. BestClinic nie posiada informacji dotyczących zdolności lub kwalifikacji świadczeniodawców opieki zdrowotnej lub usług medycznych do świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika, a BestClinic nie może zaświadczyć o kompetencjach pracowników służby zdrowia praktykujących medycynę w tych placówkach.

BestClinic nie dostarcza towarów ani usług jako zleceniodawca. BestClinic nie dostarcza żadnych innych towarów ani usług z wyjątkiem kontaktowania użytkowników z dostawcami usług medycznych. Osoby trzecie niezależne od BestClinic świadczą dodatkowe usługi, takie jak rezerwacja lotów, hoteli lub taksówek. BestClinic doradza Państwu uzyskanie i zapoznanie się z warunkami dostawców usług mającymi zastosowanie do towarów lub usług przez nich świadczonych oraz upewnienie się, że nie ma wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nałożonego przez dostawcę usług. Niektórzy usługodawcy mogą ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność za śmierć, obrażenia ciała, opóźnienia oraz utratę lub uszkodzenie mienia. Zleceniodawcy zewnętrzni (nie podwykonawcy BestClinic) dostarczają wszystkie towary i usługi, w tym wizyty, podróże, działania, posiłki, konsultacje, operacje i procedury.

BestClinic przyjmuje profesjonalne podejście do wyboru osób trzecich, które są przedstawiane klientom i które mogą dostarczać towary i usługi klientom w ramach ich podróży. Proszę zatem zauważyć, że :

 1. BestClinic nie gwarantuje, że towary lub usługi dostarczane przez osoby trzecie będą odpowiednie do celu lub że będą one wykonywać swoje usługi z należytą starannością;
 2. Wszystkie rezerwacje towarów i usług świadczonych przez osoby trzecie podlegają warunkom i ograniczeniom odpowiedzialności, które mogą zostać nałożone przez organizatorów wycieczek, linie lotnicze, szpitale, kliniki, hotele i innych dostawców towarów i usług (niektóre z nich ograniczają lub wyłączają odpowiedzialność za śmierć, obrażenia ciała, opóźnienia i utratę lub uszkodzenie bagażu);

Wszystkie informacje opublikowane na stronie internetowej dotyczące opieki zdrowotnej lub dostawców usług medycznych zostały zebrane i przedstawione przez BestClinic z własnej inicjatywy przy użyciu stron internetowych i informacji promocyjnych tych placówek, które są już publicznie dostępne lub zostały dostarczone bezpośrednio przez dostawców usług medycznych. BestClinic nie weryfikuje dokładności informacji zebranych na tych stronach internetowych i nie może zagwarantować ich wiarygodności i dokładności, a BestClinic nie może zagwarantować, że informacje te są aktualne i aktualne.

Wszystkie informacje medyczne na Stronie są przeznaczone wyłącznie do ogólnej informacji Użytkowników. Witryna służy wyłącznie jako baza danych lub zasób edukacyjny, który może umożliwić jej Użytkownikom przeprowadzenie własnych dochodzeń i badań z należytą starannością w zakresie opieki zdrowotnej, usług medycznych i informacji medycznych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Informacje te nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozy, wyboru leczenia lub wyboru lekarza. Niniejsza strona nie ma na celu dyktowania, co stanowi prawidłową, odpowiednią lub najlepszą opiekę w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego, ani nie zastępuje oceny wykwalifikowanego lekarza. Jeśli użytkownik ma lub podejrzewa, że może mieć problem zdrowotny lub że jest kandydatem do jednego z zabiegów medycznych wymienionych na tej stronie, jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania wszelkich negocjacji z kliniką lub szpitalem.

BestClinic nie może być uważany za praktykującego lekarza. Korzystanie z witryny nie ustanawia relacji lekarz-pacjent. Użytkownik nie może szukać ani polegać na jakichkolwiek zaleceniach BestClinic dotyczących problemu medycznego.

Chociaż BestClinic nie ma powodu, aby sądzić, że istnieją jakiekolwiek nieścisłości lub wady w informacjach opublikowanych na stronie internetowej, nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, co do dokładności informacji. Witryna jest dostarczana “w stanie, w jakim się znajduje” lub “w miarę dostępności”, a Użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własne ryzyko. Udostępniając informacje Użytkownikowi, nie powstaje ani nie powstało żadne zobowiązanie umowne między Użytkownikiem a BestClinic i nie jest on zobowiązany do zachowania należytej staranności. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji zdecyduje, że BestClinic ma obowiązek opieki wobec Użytkownika, BestClinic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje, straty, szkody lub obrażenia wynikające z korzystania z tych informacji, z wyjątkiem przypadku zaniedbania lub bezpośredniej winy ze strony BestClinic.

Informacje na stronie nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozy, wyboru leczenia lub wyboru lekarza. Prowadząc tę stronę internetową, BestClinic nie może być uważany za praktykującego lekarza, a przedstawione tutaj informacje nie mają na celu zastąpienia porady medycznej wykwalifikowanego lekarza.

Ochrona danych

Do celów niniejszych Warunków użytkowania “dane” oznaczają wszelkie dane elektroniczne lub informacje, w tym dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ustawach o ochronie danych osobowych z 1988 i 2003 r. oraz w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych RODO z 2018 r. (“przepisy o ochronie danych”), przekazane przez Użytkownika w Witrynie i przekazane przez BestClinic Dostawcy usług medycznych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Dostawcą usług medycznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu ułatwienia świadczenia usług, BestClinic będzie musiał przekazać dane osobowe Użytkowników, w tym wszelkie podane informacje medyczne, wybranym Dostawcom Usług Medycznych. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie i ujawnianie swoich danych osobowych tym Dostawcom Medycznym, nawet jeśli ci Dostawcy Medyczni mają siedzibę w krajach, w których ochrona danych osobowych nie jest tak silna jak w Unii Europejskiej. BestClinic może również wykorzystywać dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, do kontaktowania się z Użytkownikiem od czasu do czasu w celu sprawdzenia postępów w związku z konsultacją z lekarzem i innymi sprawami związanymi z usługami BestClinic. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt BestClinic z Użytkownikiem w tym zakresie.

BestClinic dąży do ochrony prywatności użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do strony internetowej i korzystają z jej udogodnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki BestClinic korzysta z plików cookie, rodzaju gromadzonych informacji, sposobu ich wykorzystania oraz okoliczności, w jakich BestClinic ujawnia informacje, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności.

BestClinic obsługuje serwery w Unii Europejskiej i poza nią, dlatego użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych w Unii Europejskiej i poza nią. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez BestClinic, zarówno elektronicznie, jak i ręcznie, danych osobowych na ich temat (w tym wrażliwych danych osobowych) w celu obsługi, zarządzania, bezpieczeństwa i administracji BestClinic oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur, w tym przekazywania danych osobowych do i z Unii Europejskiej.

Komunikacja między użytkownikiem a świadczeniodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych. Treść tych e-maili i wiadomości może być przechowywana przez BestClinic, aby pomóc świadczeniodawcom w monitorowaniu ich komunikacji.

Komunikacja telefoniczna między użytkownikiem a dostawcą usług medycznych może być kierowana przez BestClinic. Godzina i data, powodzenie lub niepowodzenie oraz numery telefonów mogą być przechowywane przez BestClinic, aby pomóc obu stronom śledzić komunikację telefoniczną między nimi. Nagranie audio rozmowy może być również przechowywane. Jeśli dźwięk połączenia telefonicznego jest nagrywany, użytkownik usłyszy komunikat dźwiękowy informujący go o tym przed rozpoczęciem połączenia.

Rejestrując się jako zarejestrowany użytkownik, użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez BestClinic reklam i/lub materiałów promocyjnych pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie chce, aby BestClinic kontaktował się z nim w celach marketingowych, może poinformować o tym BestClinic, korzystając z linków “anuluj subskrypcję” w wiadomościach e-mail i/lub kontaktując się bezpośrednio z BestClinic za pomocą formularza.

Przekazywanie informacji

Jeśli Użytkownik chce umówić się na konsultację z dostawcą usług medycznych, zostanie poproszony o podanie pewnych informacji, w tym danych kontaktowych (numer telefonu i adres e-mail), wieku, płci i niektórych informacji medycznych, aby umożliwić BestClinic przedstawienie danych odpowiednim dostawcom usług medycznych. Użytkownicy gwarantują i zobowiązują się, że podane informacje są aktualne, dokładne we wszystkich istotnych aspektach, nie stanowią własności intelektualnej innych osób ani nie naruszają praw osób trzecich i są wystarczające dla BestClinic. Chociaż BestClinic stara się zawsze szanować prywatność, użytkownicy nie powinni podawać informacji, które mogłyby wyrządzić osobistą szkodę, gdyby zostały upublicznione.

Nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet, ponieważ mogą one zostać przechwycone, utracone lub zmienione. Użytkownicy rozumieją i zgadzają się przyjąć ryzyko związane z bezpieczeństwem wszelkich informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej. BestClinic nie ponosi odpowiedzialności za informacje przesyłane przez Internet i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego za jakiekolwiek szkody lub inne straty poniesione w związku z jakimikolwiek informacjami przesłanymi przez użytkownika do BestClinic lub dostawcy usług medycznych lub jakimikolwiek informacjami przesłanymi przez BestClinic, dostawcę usług medycznych lub jakąkolwiek stronę trzecią do użytkownika przez Internet.

Przesyłając swoje dane za pośrednictwem formularzy lub telefonicznie, upoważniają Państwo BestClinic i jej partnerów do przesyłania Państwu informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, WhatsApp lub połączeń telefonicznych, zgodnie z polityką poufności. Mogą Państwo wycofać tę zgodę, wysyłając do nas wiadomość e-mail. Nasza usługa kontaktowa jest całkowicie BEZPŁATNA. Informacje dostarczane przez BestClinic we wszystkich placówkach są przeznaczone dla użytkownika wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż identyfikacja potencjalnych zabiegów i procedur. Wszystkie informacje dotyczące placówki wymienionej na tej stronie, pochodzące z dowolnego źródła, w tym między innymi ceny i dostępne procedury/operacje, są uważane za wiarygodne, ale nie gwarantowane. Przypominamy, że BestClinic nie zapewnia porad medycznych ani leczenia.

Zawieszenie/zakończenie

BestClinic może w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, zawiesić lub zakończyć dostęp Użytkowników do Witryny lub jakichkolwiek usług stanowiących część Witryny, w całości lub w części, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku, gdy Użytkownik podał fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje lub naruszył niniejsze Warunki użytkowania lub gdy BestClinic nie jest w stanie zweryfikować lub uwierzytelnić informacji przesłanych do Witryny. BestClinic nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za zawieszenie lub zakończenie dostępu do Serwisu.

Własność intelektualna

Wszystkie oryginalne treści dostarczane na tej stronie lub za jej pośrednictwem są chronione różnymi międzynarodowymi prawami autorskimi, prawami patentowymi, przepisami i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi prawami własności intelektualnej, traktatami i umowami międzynarodowymi. Kopiowanie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek chronionych treści zawartych na tej stronie lub za jej pośrednictwem jest surowo zabronione bez pisemnej zgody BestClinic. Wszystkie znaki towarowe wyświetlane na tej stronie lub za jej pośrednictwem są własnością ich odpowiednich właścicieli i nie mogą być używane przez użytkownika w żadnych okolicznościach.

‍👩‍⚕ UZYSKAJ BEZPŁATNĄ WYCENĘ ➡️